CYBERUSŁUGI
Strona główna » Polityka prywatności
PolskiAngielski
 • Adobe
 • AutoID
 • Partner Microsoft
 • Partner G-Data
 • Partner Mega-Tech
 • Ecoline24

Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W firmie

 
CYBERUSŁUGI Paweł Rzemieniecki
Trzebów 25 
69-200 Sulęcin                                        
 
Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1 
 
 1. Polityka bezpieczeństwa zwana dalej „Polityką”, określa środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych, sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, zawiera wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar (jeżeli występują), w którym przetwarzane są dane osobowe, wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi, a także tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, albo w sytuacji powzięcia podejrzenia o takim naruszeniu.
 
 1. „W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety po sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”
 
 1. 3 Instrukcja została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), ze szczególnym uwzględnieniem jego § 4.
 
§ 2
 
1. Ilekroć w Polityce jest mowa o:
 1. zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
 2. przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które  wykonuje się w systemach informatycznych,
 3. systemie informatycznym - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
 4. Administratorze Danych - rozumie się przez to CYBERUSŁUGI Paweł Rzemieniecki, Trzebów 25, 69-200 Sulęcin. Administrator Danych jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony, która jest obowiązana zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochron. W szczególności powinna ona zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do jej obowiązków należy między innymi podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, a także nadzór i kontrola w zakresie określonym przepisami o ochronie danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi.
 5. osobie odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, oprogramowania i jego konserwację - rozumie się przez to informatyka odpowiedzialnego za powyższe zadania wyznaczonego przez Właściciela, zwanego dalej „Informatykiem” (jeżeli występuje). W przypadku gdy Informatyk nie występuje jego obowiązku przejmuje Administrator Danych. 
 6. komórce organizacyjnej - rozumie się przez to każdą wydzieloną organizacyjnie i funkcjonalnie komórkę wewnętrzną, zgodnie z regulaminem organizacyjnym,
 7. użytkowniku – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Administratora, uprawnioną do bezpośredniego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym oraz kartotekach, posiadającą ustalony identyfikator i hasło,
 8. pomieszczeniach - rozumie się przez to budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń określone przez Administratora Danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego.
§ 3
 

 
 1. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych dokonano połączenia różnych zabezpieczeń w sposób umożliwiający stworzenie kilku warstw ochronnych. Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje, oraz przez użytkowników.
 
 1. Zastosowane zabezpieczenia gwarantują:
  1. poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom,
  2. integralność danych - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
  3. rozliczalność - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,
  4. integralność systemu - rozumie się przez to nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji,
  5. uwierzytelnianie - rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu.
2. Za przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa danych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialny jest Administrator Danych.
§ 4
 
 
1. Realizację zamierzeń określonych w § 3 ust. 2 powinny zagwarantować następujące założenia:

 
 1. wdrożenie procedur określających postępowanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych danych,
 2. przeszkolenie użytkowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 3. przypisanie użytkownikom określonych atrybutów pozwalających na ich identyfikację (hasła, identyfikatory), zapewniających im dostęp do różnych poziomów baz danych osobowych – stosownie do indywidualnego zakresu upoważnienia,
 4. podejmowanie niezbędnych działań w celu likwidacji słabych ogniw w systemie zabezpieczeń,
 5. okresowe sprawdzanie przestrzegania przez użytkowników wdrożonych metod postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
 6. opracowanie procedur odtwarzania systemu w przypadku wystąpienia awarii,
 7. śledzenie osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych i w miarę możliwości organizacyjnych i techniczno-finansowych - wdrażanie nowych narzędzi i metod pracy oraz sposobów zarządzania systemami informatycznymi, które będą służyły wzmocnieniu bezpieczeństwa danych osobowych.
§ 5
 
 1. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
  1. nieuprawniony dostęp lub próbę dostępu do danych osobowych lub pomieszczeń, w których się one znajdują,
  2. wszelkie modyfikacje danych osobowych lub próby ich dokonania przez osoby nieuprawnione
(np. zmian zawartości danych, utrat całości lub części danych),
 1. naruszenie lub próby naruszenia integralności systemu,
 2. zmianę lub utratę danych zapisanych na kopiach zapasowych,
 3. naruszenie lub próby naruszenia poufności danych lub ich części,
 4. nieuprawniony dostęp (sygnał o nielegalnym logowaniu lub inny objaw wskazujący na próbę lub działanie związane z nielegalnym dostępem do systemu),
 5. udostępnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych lub ich części,
 6. zniszczenie, uszkodzenie lub wszelkie próby nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne zmierzające do zakłócenia ich działania bądź pozyskania w sposób niedozwolony (lub w celach niezgodnych z przeznaczeniem) danych zawartych w systemach informatycznych,
 7. inny stan systemu informatycznego lub pomieszczeń niż pozostawiony przez użytkownika po zakończeniu pracy.
 1. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się również włamanie do budynku lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe lub próby takich działań.
 
ROZDZIAŁ II

Przedsięwzięcia zabezpieczające przed naruszeniem ochrony danych osobowych

§ 6
 

 
 1. Każdy nowo zatrudniany pracownik - przed dopuszczeniem do dostępu do danych osobowych – podlega przeszkoleniu w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wynikających z nich zadań oraz obowiązków.
 
 1. Wszyscy użytkownicy podlegają okresowym szkoleniom, stosownie do potrzeb wynikających ze zmian w systemie informatycznym (wymiana sprzętu na nowszej generacji, zmiana oprogramowania) oraz w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych lub zmian wewnętrznych regulacji.
 
§ 7

 
 1. Za organizację szkoleń, odpowiedzialny jest Administrator Danych.
 
 1. Szkolenia odbywają się na wniosek Administratora Danych.
 
§ 8
 
 
1. Użytkownicy powinni mieć świadomość możliwości zaistnienia sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
 
W tym celu należy:
 1. zwracać szczególną uwagę przy wchodzeniu i wychodzeniu z obiektu na podejrzane osoby lub samochody parkujące w pobliżu,
 2. przestrzegać procedur związanych z otwieraniem i zamykaniem pomieszczeń, a także z wejściem do obszarów przetwarzania danych osobowych osób nieupoważnionych,
 3. informować Administratora Danych o podejrzanych osobach, tj.:
  • osobach zachowujących się nienormalnie np. nieodpowiednio ubranych do pory roku, dnia i pogody; 
  • osobach przebywających w obiekcie bez wyraźnego celu;
  • osobach posiadających przy sobie podejrzane bagaże, w których mogą być ukryte niebezpieczne przedmioty;
 4. przestrzegać zasad i procedur ochrony danych osobowych, w czasie pracy a także po jej zakończeniu.
2. Użytkownicy zobowiązani są, na podstawie dokonanej identyfikacji ewentualnych zagrożeń, przedkładać Administratorowi Danych projekty i propozycje stosownych rozwiązań, których celem jest zabezpieczenie przed naruszeniem ochrony danych osobowych.
 
§ 9
 
 
1. Do podstawowych zabezpieczeń przed naruszeniem ochrony danych osobowych należą: 
 1. ochrona obiektu przez wszystkie dni w roku,
 2. wydzielanie pomieszczeń ,
 3. ograniczanie i monitorowanie dostępu do bazy danych,
 4. zabezpieczenie wejść do pomieszczeń odpowiednimi zamkami,
 
§ 10
 
 
1. Klucze do pomieszczeń wydawane są wyłącznie osobom do tego uprawnionym. 
 
 
ROZDZIAŁ III

Przetwarzanie danych osobowych

§ 12
 
 1. Przetwarzanie danych osobowych z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego odbywa się wyłącznie na obszarze wyznaczonym przez Administratora Danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń przenośnych może odbywać się poza obszarem przetwarzania danych wyłącznie za zgodą Administratora Danych.
 3. Szczegółowy wykaz pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe określa załącznik Nr 1 do Polityki.
§ 13
 
1. W celu ograniczenia dostępu osób postronnych do pomieszczeń, w których zlokalizowano przetwarzanie danych osobowych, należy zapewnić, aby:
 1. drzwi wejściowe były zabezpieczone tak, aby otwarcie z zewnątrz mogło nastąpić wyłącznie przez uprawnione osoby,
 2. wydawanie kluczy użytkownikom do pomieszczeń podlegało rejestracji, 
 3. pomieszczenia, w których znajdują się serwery były wyposażone w miarę możliwości w sprawne systemy klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej,
 4. pracownicy Administratora Danych są zobowiązani do przestrzegania zasad określających dopuszczalne sposoby przemieszczania się osób trzecich w obrębie pomieszczeń , w których przetwarzane są dane osobowe,
 5. przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach może odbywać się wyłącznie w obecności użytkowników lub za zgodą Administratora Danych.
 
§ 14
 

 
 1. Stały dostęp do pomieszczeń , w których przetwarzane są dane osobowe, mają tylko użytkownicy oraz Informatyk.
 
 1. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, osób innych, niż wymienione w ust. 1, jest możliwy wyłącznie w obecności, co najmniej jednego użytkownika lub za zgodą Administratora Danych.
 
 1. Zakaz wyrażony w ust. 2 dotyczy innych, niż określeni w ust. 1, pracowników Administratora Danych oraz pracowników służb technicznych, porządkowych, itp.
 
 1. Przebywanie użytkownika po godzinach pracy w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne jedynie za zgodą Administratora Danych.
 
 
§ 15
 
1. W trakcie prac technicznych wykonywanych przez osoby trzecie w pomieszczeniach, przetwarzanie danych jest zabronione.
 
§ 16
 1. Administrator Danych jest odpowiedzialny za całość zagadnień dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. W celu sprawnego wykonywania swoich zadań Administrator Danych jest uprawniony do wyznaczania użytkownikom określonych zadań.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych na terenie podległych komórek organizacyjnych, a także do ścisłej współpracy z Administratorem Danych. W tym celu zobowiązani są do:
  1. pisemnego wnioskowania o rejestrację nowych zbiorów danych osobowych,
  2. okresowego składania pisemnej informacji z przebiegu bieżącej kontroli i oceny funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń i ochrony,
  3. występowania z wnioskami w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych.
 
§ 17
1. Szczegółowy wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania określa załącznik Nr 2 do Polityki.
 
 
§ 18
1. Opis struktury zbiorów danych osobowych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych określa załącznik nr 3 i nr 4 do Polityki.
 
ROZDZIAŁ IV

Kontrola przestrzegania zasad zabezpieczenia ochrony danych osobowych § 19

 1. Administrator Danych sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.
 2. Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona dokonuje okresowych kontroli i oceny funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń oraz przestrzegania zasad postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
 
 1. Przedmiotem kontroli, o których mowa w ust. 2 powinno być w szczególności:
  1. funkcjonowanie zabezpieczeń systemowych,
  2. prawidłowo funkcjonowania mechanizmów kontroli dostępu do zbioru danych,
  3. funkcjonowanie zastosowanych zabezpieczeń fizycznych,
  4. zasady przechowywania kartotek,
  5. zasady i sposoby likwidacji oraz archiwizowania zbiorów archiwalnych,
  6. realizacja procedur wdrożonych przez Administratora Danych w zakresie ochrony danych.
 2. Administrator Danych prowadzi rejestr dokonywanych kontroli oraz ustaleń, wniosków i zaleceń z nich wynikających, a także nadzoruje ich wykonywanie.
 3. Z kontroli, o których mowa w ust. 2 należy sporządzać protokoły, które przechowuje Administrator Danych.
ROZDZIAŁ V
Postępowanie w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych
§ 20
 1. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik obowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu urządzeń komputerowych oraz oględzin swojego stanowiska pracy, w tym zwrócić szczególną uwagę, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie lub próby naruszenia ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenia ochrony danych osobowych, użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora Danych
 3. Obowiązek określony w ust. 2 ciąży równie na pozostałych  pracownikach Administratora Danych.
§ 21
 
 1. Do czasu przybycia Administratora Danych lub upoważnionej przez niego osoby, zgłaszający:
  1. powstrzymuje się od rozpoczęcia lub kontynuowania pracy, jak również od podejmowania jakichkolwiek czynności, mogących spowodować zatarcie śladów naruszenia bądź innych dowodów,
  2. zabezpiecza elementy systemu informatycznego, przede wszystkim poprzez uniemożliwienie dostępu do nich osób nieupoważnionych,
  3. podejmuje, stosownie do zaistniałej sytuacji, wszelkie niezbędne działania celem zapobieżenia dalszym zagrożeniom, które mogą skutkować utratą danych osobowych.
 2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie zarówno w przypadku naruszenia, jak i w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych.
§ 22
 
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona, po przybyciu na miejsce:
 1. ocenia zastałą sytuację, biorąc pod uwagę w szczególności stan pomieszczeń, w których przetwarzane są dane oraz stan urządzeń , a także identyfikuje wielkość negatywnych następstw incydentu,
 2. wysłuchuje relacji osoby, która dokonała powiadomienia,
 3. podejmuje decyzje o toku dalszego postępowania, stosownie do zakresu naruszenia lub zasadności podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. 
§ 23
1. Administrator Danych lub upoważniona przez niego osoba sporządza z przebiegu zdarzenia raport, w którym powinny się znaleźć w szczególności informacje o:
 1. dacie i godzinie powiadomienia,
 2. godzinie pojawienia się w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane, c) sytuacji, jaką zastał,
d) podjętych działaniach i ich uzasadnieniu.
§ 24
 1. Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona podejmuje kroki zmierzające do likwidacji naruszeń zabezpieczeń danych osobowych i zapobieżenia wystąpieniu ich w przyszłości. W tym celu:
  1. w miarę możliwości przywraca stan zgodny z zasadami zabezpieczenia systemu,
  2. relacjonuje Administratorowi przedsięwzięte czynności,
  3. o ile taka potrzeba zachodzi, postuluje wprowadzenie nowych form zabezpieczenia, a w razie ich wprowadzenia nadzoruje zaznajamianie z nimi osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 2. W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych jest wynikiem uchybienia obowiązującej u Administratora Danych dyscypliny pracy, podjęte zostają stosowne działania wobec osób, które dopuściły się tego uchybienia.
§ 25
 
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenia ochrony danych osobowych, użytkownik może kontynuować pracę dopiero po otrzymaniu pozwolenia od Administratora Danych lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. W przypadku zaginięcia komputera lub nośników magnetycznych, na których były zgromadzone dane osobowe, użytkownik posługujący się komputerem niezwłocznie powiadamia Administratora Danych lub upoważnioną przez niego osobę, a w przypadku kradzieży występuje o powiadomienie jednostki policji.
 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Administrator Danych lub upoważniona przez niego osoba podejmuje niezbędne kroki do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sporządza protokół z zajęcia, który powinna podpisać także osoba, której skradziono lub, której zaginął sprzęt.
 4. W przypadku kradzieży komputera razem z nośnikiem magnetycznym Administrator Danych lub upoważniona przez niego osoba podejmuje działania zmierzające do odzyskania utraconych danych oraz nadzoruje proces przebiegu wyjaśnienia sprawy.
§ 26
1. Osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej Polityki bezpieczeństwa oraz przepisów o ochronie danych osobowych ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Regulaminie Pracy, Kodeksie Pracy oraz wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych.
ROZDZIAŁ VI

Postępowanie w wypadku klęski żywiołowej

 
§ 27
1. Klęską żywiołową jest katastrofa, spowodowana działaniem sił przyrody takich jak ogień , huragan, woda lub ich przejawami.
§ 28
 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób lub mienia z pomieszczeń , w których przetwarzane są dane osobowe, mają zastosowanie przepisy niniejszego rozdziału oraz innych przepisów szczególnych.
 2. O zagrożeniu, jego skali i podjętych krokach zaradczych użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Danych lub osobę przez niego upoważnioną w każdy możliwy sposób. W razie niemożności skontaktowania się z nim użytkownik zawiadamia, co najmniej jedną z niej wymienionych osób:
  1. osobę wyznaczoną przez Administratora,
  2. Administratora.
2. Numery telefonów Administratora Danych i osób, z którymi należy się kontaktować na wypadek klęski żywiołowej powinny być znane pracownikom.
§ 29
 
1. Osoby biorące udział w akcji ratunkowej, mają prawo wejść do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe bez dopełniania obowiązku, o którym mowa w § 14 ust.2 Polityki.
§ 30
1. W przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego użytkownicy, przebywający w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe, obowiązani są do przerwania pracy, a w miarę możliwości przed opuszczeniem tych pomieszczeń do zamknięcia systemu informatycznego,
§ 31
 1. W czasie trwania akcji ratunkowej i po jej zakończeniu Administrator Danych oraz obecni użytkownicy powinni, w miarę możliwości, zabezpieczać dane osobowe przed nieuprawnionym do nich dostępem.
 2. Obowiązek ten ciąży w równym stopniu na innych pracownikach Administratora Danych, obecnych przy akcji ratunkowej.
ROZDZIAŁ VII

Postanowienia  końcowe

§ 32
1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym, zawiera dane, których ujawnienie mogłoby spowodować utratę danych chronionych w związku z czym nie może być udostępniania osobom nieupoważnionym w żadnej formie.
§ 33
 1. Administrator Danych jest zobowiązany zapoznać z treścią Polityki każdego użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o tym, i został zaznajomiony z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, obowiązującą
Polityką bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 1. Oświadczenia przechowywane są w aktach personalnych pracownika.
§ 34
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w niniejszej Polityce.
 
             
Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa – Szczegółowy wykaz pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe 

 

Szczegółowy wykaz pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe

Lokalizacja Nazwa zbioru Osoby upoważnione
Siedziba firmy:
CYBERUSŁUGI Paweł
Rzemieniecki
Trzebów 25 
69-200 Sulęcin
Klienci Sklepu cyber-sklep.pl Administrator Danych, osoby upoważnione
 
Siedziba firmy:
CYBERUSŁUGI Paweł
Rzemieniecki
Trzebów 25 
69-200 Sulęcin
Klienci z portalu Allegro Administrator Danych, osoby upoważnione
 
 
 
             

Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa –  Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Nazwa zbioru Zawartość pół informacyjnych Użytkownicy przetwarzający dany zbiór Program wykorzystywany do przetwarzania danego zbioru
Klienci Sklepu cyber-sklep.pl Imię, nazwisko, numer telefonu,
adres zamieszkania, adres email, NIP
Administrator
Danych, osoby upoważnione

 
Przeglądarka internetowa:
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 
Klient pocztowy:
 • Mozilla
Thunderbird
 • Windows Live
Mail
 • MS Outlook 
Klienci z portalu Allegro Imię, nazwisko, numer telefonu,
adres zamieszkania, adres email
Administrator
Danych, osoby upoważnione

 
Przeglądarka internetowa:
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 
Klient pocztowy:
 • Mozilla
Thunderbird
 • Windows Live
Mail
 • MS Outlook 
                 
 
Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa –  Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

Nazwa zbioru Zawartość pół informacyjnych Użytkownicy przetwarzający dany zbiór Program wykorzystywany do przetwarzania danego zbioru
Klienci Sklepu cyber-sklep.pl Imię, nazwisko, numer telefonu,
adres zamieszkania, adres email, NIP
Administrator
Danych, osoby upoważnione

 
Przeglądarka internetowa:
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 
Klient pocztowy:
 • Mozilla
Thunderbird
 • Windows Live
Mail
 • MS Outlook 
Klienci z portalu Allegro Imię, nazwisko, numer telefonu,
adres zamieszkania, adres email
Administrator
Danych, osoby upoważnione

 
Przeglądarka internetowa:
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 
Klient pocztowy:
 • Mozilla
Thunderbird
 • Windows Live
Mail
 • MS Outlook
             
 
Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa –  Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami
  

Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

Zbiór danych osobowych Rodzaj systemu/programu Sposób współpracy
Klienci Sklepu  cyber-sklep.pl MANUALNY Brak przepływu danych
Klienci z portalu Allegro MANUALNY Brak przepływu danych
 
             
Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa –  Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych

 

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych

 
I. Środki ochrony fizycznej danych: 
 1. urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do  likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe,  uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, 
 2. urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do  przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych,  pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, 
 
II. Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne: 
 1. Oprogramowanie antywirusowe działające w czasie rzeczywistym na wszystkich komputerach  wykrywa i eliminuje wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe oprogramowanie szpiegujące i  kradnące hasła oraz inne niebezpieczne oprogramowanie. 
 2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym są przetwarzane dane osobowe jest  zabezpieczony za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem hasła. 
 3. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, z którego są przetwarzane dane osobowe jest  zabezpieczony za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem hasła o minimalnych wartościach.
 4. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora  użytkownika oraz hasła. 
 5. Kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem.
 6. Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem przetwarzania danych, w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.
 
III Środki organizacyjne: 
 1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami  dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
 2. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania  ich w tajemnicy. 
 3. Monitory komputerów, na których są przetwarzane dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane. 
________________________________________________________________________________________________________

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Szanowny Użytkowniku, 
w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób CYBERUSLUGI, będąca operatorem platformy handlowej on-line w domenie cyber-sklep.pl przetwarza Twoje dane osobowe, oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest CYBERUSŁUGI z siedzibą w Trzebów 25, 69-200 Sulęcin.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez CYBERUSŁUGI ? 
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez CYBERUSLUGI, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email biuro@cyber-sklep.pl. 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w cyber-sklep.pl
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary bezpośrednio na cyber-sklep.pl (w usłudze „Kup Teraz”) oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych 
kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności. W przypadku logowania się do Serwisu cyber-sklep.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook, Google albo Allegro, pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie, Twój adres e-mail, imię i nazwisko, a czasem (w przypadku Allegro) także nazwę firmy, numer NIP, adres (w tym miasto i kod pocztowy). 

W jakim celu i na jakiej podstawie cyber-sklep.pl przetwarza Twoje dane osobowe?  
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów: 
• umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z cyber-sklep.pl;                        
• umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;  
• umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach cyber-sklep.pl; 
• umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy; 
• zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje; 
• rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach cyber-sklep.pl; 
• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz; 
• kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług; 
• rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta. 
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 
Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach: 
• analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych cyber-sklep.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji; 
• organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział; 
• dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami cyber-sklep.pl; 
• prowadzenia działań marketingowych własnych usług; 
• opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników cyber-sklep.pl w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie); 
• windykacji należności; 
• prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
• zapewnienia obsługi usług płatniczych; 
• zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu; 
• dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika; 
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,  
• prowadzenia analiz statystycznych; 
• przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 
cyber-sklep.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu: 
• otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych; 
• zapisywania danych w plikach cookie; 
• gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; 
Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili  w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś. 

Czy musisz podać cyber-sklep.pl swoje dane osobowe? 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych,  nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec cyber-sklep.pl​​​​? 
Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: 
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez cyber-sklep.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; 
zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający cyber-sklep.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; 
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne cyber-sklep.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie cyber-sklep.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 
Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Komu cyber-sklep.pl​​​​​ udostępnia Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z cyber-sklep.pl), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na CYBERUSŁUGI. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.  
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na cyber-sklep.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji 
możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.  

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych? 
cyber-sklep.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. 
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. 
Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu. 
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów i programu Klubu Łowcy Nagród przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych. 

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych cyber-sklep.pl przekazuje Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje? 
Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ